Zajęcia
Informacje o przebiegu zajęć
Data Opis
2023-10-04 Tydzień 1
Wykład: Ewolucja urządzeń automatyzujących proces liczenia. Pobierz PDF
 • Zagadnienia i materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Przedstawić wybrane urządzenia jakie pojawiły się w toku rozwoju automatycznch urządzeń przetwarzających dane (komputerów).
  • Wyjaśnić o czym mówi prawo Moore'a.
Ćwiczenia:
 • Zagadnienia i materiały
  • Bardzo prosty model komputera (BPMK), jego język maszynowy i assembler. Pobierz PDF
  • VSC
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Wyjasnić różnicę pomiędzy językiem maszynowym a assemblerem.
  • Opisać bardzo prosty model komputera, jego język maszynowy i assembler.
  • Zapisywać proste programy przeznaczone do wykonania na BPMK w ramach poznanego języka maszynowego i assemblera.
2023-10-11 Tydzień 2
Wykład: Podstawowe informacje o architekturach procesorów i pamięci. Pobierz PDF
 • Zagadnienia i materiały
  • The von Neumann architecture
  • The Harvard architecture
  • The modified Harvard architecture
  • Physical and virtual memory
  • Paged virtual memory
  • The memory management unit
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Przedstawić wybrane urządzenia jakie pojawiły się w toku rozwoju automatycznch urządzeń przetwarzających dane (komputerów).
  • Wyjaśnić o czym mówi prawo Moore'a.
Ćwiczenia:
 • Zagadnienia i materiały
  • Programowanie BPMK - różne rodzaje adresowania. Pobierz PDF
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Wyjasnić przyczynę istnienia różnych trybów adresowania.
  • Wyjasnić zasadę działania podstawowych rodzajów adresowania.
2023-10-18 Tydzień 3
Wykład: Procesor -- podstawowe bloki funkcjonalne i działanie. Pobierz PDF
 • Zagadnienia i materiały
  • A simplified view on processor structure and function.
  • Instruction execution cycle.
  • Processor instruction set (RISC and CISC).
  • Interrupt processing.
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Przedstawić (wymienić i okreslić ich rolę) najważniejsze bloki funkcjonalne procesora.
  • Omówć cykl pracy procesora.
  • Scharakteryzować zbiór instruckji procesora (w tym pojęcia RISC oraz CISC).
  • Wyjaśnić czym są i jaką pełnią rolę przerwania.
Ćwiczenia:
 • Zagadnienia i materiały
  • Programowanie BPMK - etykiety i rejestr flagowy. Pobierz PDF
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Wyjaśnić zasadność (przyczynę i korzyści) używania etykiet.
  • Wyjaśnić czym jest i jaką pełni rolę rejestr flagowy.
2023-10-25 Tydzień 4
Wykład: Procesor -- tryby pracy, współpraca z koprocesorem matematycznym, jednostka sterująca i jej mikrokod. Pobierz PDF
Ćwiczenia:
 • Zagadnienia i materiały
  • Programowanie BPMK - stos + wywoływanie funkcji za pomocą stosu (uproszczony przypadek). Pobierz PDF
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Wyjaśnić zasadę funkcjonowania stosu.
  • Umieć napisać fragment kodu wykorzystujący stos (np. do przekazania argumentów do wywoływanej funkcji lub do zapisania adresu powrotu z wywoływanej funkcji).
2023-11-08 Tydzień 5
Wykład: Techniki zwiększania wydajności procesora. Część I: pamięć podręczna. Pobierz PDF
 • Zagadnienia i materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Wyjaśnij zasadniczą różnicę pomiędzy pamięciami typu DRAM a pamięciami typu SRAM.
  • Wyjasnij zasadę działania pamięci podręcznej (cache memory).
Ćwiczenia:
 • Zagadnienia i materiały
  • Programowanie BPMK - implementacje wybranych algorytmów. Pobierz PDF
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Implementować wybrane algorytmy posługując się kodem maszynowym i assemblerem (mnemoniki).
2023-11-15 Tydzień 6
Wykład: Techniki zwiększania wydajności procesora. Część II: przetwarzanie potokowe. Pobierz PDF
 • Zagadnienia i materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Wyjasnij ideę przetwarzania potokowego (instruction pipelining).
  • Wyjaśnij różnicę pomiędzy procesoram skalarnym a superskalarnym (superscalar processing).
  • Wyjaśnij na czym polega zjawisko pipeline hazard.
  • Wyjaśnij na czym polega i kiedy jest możliwe wykonanie instrukcji poza kolejnością (out of order execution).
  • Wyjaśnij jak działa przemianowanie rejsetrów (register renaming).
  • Co oznacza pojęcie simultaneous multithreading.
  • Wyjaśnij na czym polega przetwarzanie typu SIMD (single instruction, multiple data processing).
Ćwiczenia:
 • Zagadnienia i materiały
  • Programowanie BPMK - implementacje wybranych algorytmów. Pobierz PDF
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Implementować wybrane algorytmy posługując się kodem maszynowym i assemblerem (mnemoniki).
2023-11-22 Tydzień 7
Wykład: Współczesna architektury procesorów i zestawy instrukcji. Część I. Pobierz PDF
 • Zagadnienia i materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Omów różne tryby adresowania, wyjaśnij zasadność ich obecności.
Ćwiczenia:
 • Zagadnienia i materiały
  • Kolokwium sprawdzające wiadomości z zakresu ćwiczeń 1-6.
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
2023-11-29 Tydzień 8
Wykład: Współczesna architektury procesorów i zestawy instrukcji. Część II. Pobierz PDF
 • Zagadnienia i materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Omów wpływ liczby adresów zawartych w każdej instrukcji na język maszynowy.
  • Omów problemy i kompromisy związane z projektowaniem formatu instrukcji.
Ćwiczenia:
 • Zagadnienia i materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Definicje algebry Boole'a.
  • Podstawowe własności i prawa (wraz z dowodami).
  • Funkcjonalnie pełne zestawy operatorów.