Programowanie na platformę iOS, 1
iOS programming, 1
Information about a project you have to complete.
 1. Zajęcia 1 Gra w okręty w terminalu (część 1) (en: Battleship game - terminal version, part 1)
 2. Zajęcia 2 Gra w okręty w terminalu (część 2) (en: Battleship game - terminal version, part 2)
 3. Zajęcia 3 Gra w okręty w terminalu (część 3) (en: Battleship game - terminal version, part 3)
 4. Zajęcia 4 Gra w okręty w terminalu (część 4) (en: Battleship game - terminal version, part 4)
 5. Zajęcia 5 Gra w okręty w terminalu (część 5) (en: Battleship game - terminal version, part 5)
 6. Zajęcia 6 Projekt interfejsu i warunki zaliczenia (en: Wireframes & requirements)
 7. Zajęcia 7 Gra w okręty - wersja iOS (część 1) (en: Battleship game - iOS version, part 1)
 8. Zajęcia 8 Gra w okręty - wersja iOS (część 2) (en: Battleship game - iOS version, part 2)
 9. Zajęcia 9 Gra w okręty - wersja iOS (część 3) (en: Battleship game - iOS version, part 3)
 10. Zajęcia 10 Gra w okręty - wersja iOS (część 4) (en: Battleship game - iOS version, part 4)
 11. Zajęcia 11 Gra w okręty - wersja iOS (część 5) (en: Battleship game - iOS version, part 5)
 12. Zajęcia 12 Gra w okręty - wersja iOS (część 6) (en: Battleship game - iOS version, part 6)
 13. Zajęcia 13 Gra w okręty - wersja iOS (część 7) (en: Battleship game - iOS version, part 7)

Materiały - moje

Swift

There is an alternative version of this tutorial with codes and examples in Objective-C. If you prefere, you can follow it.
 1. 1 Swift - podstawy (en. Swift - basics)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć (en. After this classes you should know)
   • Jak używać stałych i zmiennych (constants and variables) (en. How to use constants and variables)
   • Jak używać krotek (tuples) (en. How to use tuples)
   • Jak używać zmiennych opcjonalnych (optionals) (en. How to use optionals)
   • Jak używać konstrukcji sterujących przebiegiem wykonania programu (control flow) (en. How to use control flow)
   • Jak używać typu wyliczeniowego (enumerations) (en. How to use enumerations)
   • Posługiwanie się podstawowymi kolekcjami: tablicami, zbiorami, słownikamio (collections: arrays, sets, dictionaries) (en. How to use collections: arrays, sets, dictionaries)
 2. 2 Swift - funkcje. Swift - klasy (podstawy) (en. Swift - functions. Swift - classes (basics))
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć (en. After this classes you should know)
  • Sposoby zapisania funkcji (en. All methods we can use to express functions)
  • Posługiwanie się funkcją jako typem (en. Function as a type)
  • Wykorzystanie funkcji zagnieżdżonych (en. Nested functions)
  • Czym są i jak korzysta się z domknięć (closures) (en. What are closures, how we can use them)
  • Podstawowa składnia struktur i klas (en. Basic classes syntax)
  • Własności (properites: computed properties, lazy stored properties, property observers, type properties, setting a property with a closure or function) (en. properites: computed properties, lazy stored properties, property observers, type properties, setting a property with a closure or function)
  • Metody, metody modyfikujące (mutating methods) (en. methods, mutating methods)
  • Indeksy (subscripts) (en. subscripts)
  • Dziedziczenie (inheritance) (en. inheritance)
 3. 3 Swift - klasy (inicjalizacja, zagnieżdżanie, kontrola dostępu) (en. Swift - classes (initialization, nesting, access control))
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Podstawy inicjalizacji obiektów (en. basics of object initialization)
   • Inicjalizacja z parametrami (en. an initializer with parameters)
   • Inicjalizatory automatyczne (en. automatically provided initializers)
   • Inicjalizatory dedykowane(?) i użyteczne(?) (en. designated and convenience initializers)
   • Inicjalizatory zawodne (en. failable initializers)
   • Inicjalizatory wymagane (en. required initializers)
   • Deinicjalizatory (en. deinitializers)
   • ARC i rodzaje referencji (en. ARC and different reference types)
   • Opcjonalne wywoływanie w łańcuchu wywołań (en. optional chaining)
   • Rzutowanie typów (en. type casting)
   • Typy zagnieżdżone (en. nested types)
   • Kontrola dostępu (en. access control)
 4. 4 Swift - klasy (błędy, protokoły, rozszerzenia, generyczność) (en. Swift - classes (initialization, nesting, access control))

iOS programming

There is an alternative version of this tutorial with codes and examples in Objective-C. If you prefere, you can follow it.
 1. 1 iOS, first application
  • Materials
  • After this classes you should know
   • What the Model-View-Controller pattern is. Why we use this pattern.
   • What are actions and outlets in iOS.
   • How to create very basic iOS application.
   • How to work with constraints.
  • Other resources
   • No resources we have after this classes.
 2. 2 iOS, user interface controls
  • Materials
  • After this classes you should know
   • How to use text fields.
   • How to use sliders.
   • How to use segmented controls.
   • How to use switches.
   • How to use image view.
   • How to use action sheets and alerts.
   • How to use icons.
  • Other resources
   • No resources we have after this classes.
 3. 3 iOS, multiview application
  • Materials
  • After this classes you should know
   • Basic method of creating multiview application.
  • Other resources
   • No resources we have after this classes.
 4. 4 iOS, basic data storage
  • Materials
  • After this classes you should know
   • How to use property list / JSON files to save and restore application data.
  • Other resources
   • No resources we have after this classes.
 5. 5 iOS, table views
 6. 6 iOS, tab bar
  • Materials
  • After this classes you should know
   • Explain what is a tab bar and how we can use it.
  • Other resources
   • No resources we have after this classes.
 7. 7 iOS, navigation controllers
  • Materials
  • After this classes you should know
   • Explain what a navigation controllers is and how we can use it.
  • Other resources
   • No resources we have after this classes.
 8. 8 iOS, navigation controller and tab bar controller
 9. 9 Icons
  • Materials
  • After this classes you should know
   • How to create a correct set of application / tab icons or images
  • Other resources
   • No resources we have after this classes.
 10. 10 Settings
  • Materials
  • After this classes you should know
   • How to create a settings for iOS application
  • Other resources
   • No resources we have after this classes.

Other materials

Xcode

SwiftUI