macOS
programowanie aplikacji
 1. Zajęcia 1 Swift - pierwsze kroki
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Jak używać stałych i zmiennych (constants and variables)
   • Jak używać krotek (tuples)
   • Jak używać zmiennych opcjonalnych (optionals)
   • Jak używać konstrukcji sterujących przebiegiem wykonania programu (control flow)
   • Jak używać typu wyliczeniowego (enumerations)
   • Posługiwanie się podstawowymi kolekcjami: tablicami, zbiorami, słownikamio (collections: arrays, sets, dictionaries)
 2. Zajęcia 2 Swift - funkcje. Swift - klasy (podstawy)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Sposoby zapisania funkcji
   • Posługiwanie się funkcją jako typem
   • Wykorzystanie funkcji zagnieżdżonych
   • Czym są i jak korzysta się z domknięć (closures)
   • Podstawowa składnia struktur i klas
   • Własności (properites: computed properties, lazy stored properties, property observers, type properties, setting a property with a closure or function)
   • Metody, metody modyfikujące (mutating methods)
   • Indeksy (subscripts)
   • Dziedziczenie (inheritance)
 3. Zajęcia 3 Swift - funkcje. Swift - klasy (inicjalizacja, zagnieżdżanie, kontrola dostępu)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Podstawy inicjalizacji obiektów (basics of object initialization)
   • Inicjalizacja z parametrami (an initializer with parameters)
   • Inicjalizatory automatyczne (automatically provided initializers)
   • Inicjalizatory dedykowane(?) i użyteczne(?) (designated and convenience initializers)
   • Inicjalizatory zawodne (failable initializers)
   • Inicjalizatory wymagane (required initializers)
   • Deinicjalizatory (deinitializers)
   • ARC i rodzaje referencji
   • Opcjonalne wywoływanie w łańcuchu wywołań (optional chaining)
   • Rzutowanie typów (type casting)
   • Typy zagnieżdżone (nested types)
   • Kontrola dostępu (access control)
 4. Zajęcia 4 Swift - funkcje. Swift - klasy (błędy, protokoły, rozszerzenia, generyczność)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Sposoby obsługi błędow (error handling)
   • Sposby imlementacji i użycia protokołów (protocols)
   • Czym są i jak użyć rozszerzeń (extensions)
   • Generyczność w Swift (generics)
 5. Zajęcia 5 macOS - pierwsza aplikacja, elementy interfejsu użytkownika
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Jak utworzyć prostą aplikację zawierającą elementy interfesu użytkownika takie jak np. przyciski, pola tekstowe itp
 6. Zajęcia 6 macOS - programowanie współbieże
 7. Zajęcia 7 macOS - podstawy grafiki 2D
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Umieć określić różnice pomiędzy AppKit a Core Graphics
   • Umieć wykorzystać elementarne funkcje w celu narysowania elementarnych obiektów graficznch
 8. Zajęcia 8 macOS - menu główne aplikacji
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Umieć utworzyć menu główne aplikacji i powiązać z akcje z jego elementami
 9. Zajęcia 9 macOS - zapis danych do pliku
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Umieć wykorzystać UserDefaults to przechowywania prostych danych
   • Umieć wykorzystać NSString do zapisywania danych w postaci tekstowej
   • Umieć wykorzystać NSKeyedArchiver/NSKeyedUnarchiver oraz NSCoding do zapisu własnych obiektów
 10. Zajęcia 10-14 macOS - praca nad projektem
  • Materials
   • ...
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • ...

Materiały