Activity diagram
Diagram czynności
 1. W jakim celu używa się diagramów czynności?
 2. Wymień podstawowe elementy diagramu czynności.
 3. Wyjaśnij różnicę pomiędzy końcem a zakończeniem przepływu.
 4. Wyjaśnij różnicę pomiędzy czynnościami a akcjami. Czy mogą one wsytępować jednocześnie na pojedyńczym diagramie czynności?
 5. Wskaż kiedy diagramy czynności mogą być dekomponowalne a kiedy nie.
 6. Wymień zaawansowane kategorie diagramów czynności.
 7. Co rozumiemy pod pojęciem przepływu sterowania?
 8. Wyjasnij znaczenie znaczników sterowania na diagramach czynności. Jakie skutki dla znaczników powoduje kategoria pojęciowa ,,początek'', a jakie ,,koniec''?
 9. Co to są przepływy decyzyjne i kiedy je stosujemy?
 10. Czym różni się dezyzja od złączenia?
 11. W jaki sposób oznaczamy w przepływach warunki?
 12. Zilustruj złączenie na na diagramie czynności.
 13. Kiedy uzasadnione jest połączenie decyzji i złączenia w jednym bloku decyzyjnym?
 14. Czym różnią się przepływy współbieżne od decyzyjnych? Wyjaśnij przepływ znaczników sterowania w obydwu rodzajach przepływów.
 15. Wyjaśnij znaczenie rozwidlenia i scalenia w przepływach współbieżnych.
 16. Czy współbieżne przepływy podlegają synchronizacji? Jeśli tak, to kiedy to następuje?
 17. Czym różni się przepływ danych od przepływów sterowania na diagramach czynności?
 18. Opracuj diagramy czynności przedstawiające akcje składające się na
  1. Wyszukiwanie największej liczby ze zbioru liczb.
  2. Sortowanie tablicy jednowymiarowej.
  3. Wyliczanie kolejnych wyrazów ciągu Fibonacciego.
 19. Wymień podstawowe kategorie pojęciowe przepływu danych
 20. W jakich sytuacja uzasadnione jest umieszczanie obiektu na diagramie czynnosci?
 21. Co to jest przekaźnik danych?
 22. Kiedy przekaźniki danych łączone są w zestawy?
 23. Wymień zasady użytkowania zestawów przekaźników.
 24. Wymień rodzaje sygnałów stosowanych na diagramach czynności.
 25. Jaka jest różnica między buforem centralnym a składnicą danych?
 26. Uzasadnij wprowadzenie pojęcia partycji na diagramach czynnosci.
 27. Wyjaśnij zależności pomiędzy pojęciami: kryterium, subpartycja, partycja. Przedstaw graficznie te zależności w układzie poziomy, pionowym i macierzowym.
 28. W odniesieniu do układu macierzowego zinterpretuj znaczenie komórki.
 29. Jaka jest rola partycji zewnętrznych na diagramie czynności?
 30. Kiedy należy umieszczać czynności lub obiekty na granicznych liniach partycji?
 31. W jakich przypadkach zastosowanie partycji staje się szczególnie użyteczne?
 32. Z jakimi uwarunkowaniami wiąże się zastosowanie obszaru rozszerzenia?
 33. Wyjaśnij role i rodzaje przekaźnika rozszerzenia.
 34. W jakich sytuacjach przy projektowaniu diagramów czynności należy uwzględnić obszary przerwania?
 35. Wyjasnij znaczenie obszaru przerwania.
 36. Podaj przykłady procedur programistycznych, w których ma zastosowanie kategoria obszaru przerwania.
 37. Jaką rolę pełni manipulator wyjątków i przekaźnik wyjątków?
 38. Opisz logikę procesu tworzenia diagramów czynności.