Class diagram
Diagram klas
 1. W jakim celu używa się diagramów klas?
 2. Co to jest obiekt? Co to jest klasa? Wyjaśnij relację pomiędzy klasą a obiektem.
 3. Jakie kategorie pojęciowe decydują o stanie obiektu, a jakie o jego zachowaniu?
 4. Jakie elementy może zawierać symboliczny opis klasy?
 5. Wymień rodzaje asocjacji oraz opisz podstawowe różnice między nimi.
 6. W jaki sposób oznacza się kierunkowość (tj. dwukierunkowa, jednokierunkowa) nawigacji?
 7. Wymień rodzaje oznaczeń liczebności.
 8. Wskaż podstawowe różnice pomiędzy agregacją całkowitą (agregacją silną, kompozycją) a agregacją częściową (agregacją słabą, agregacją współdzieloną).
 9. Wyjaśnij pojęcie zobowiązania klasy.
 10. Omów poziomy widoczności występujące w języku UML. Porównaj je z poziomami widoczności występującymi w znanych Tobie językach programowania.
 11. Wyjaśnij koncepcję statyczności.
 12. Omów składnię atrybutów oraz operacji w języku UML.
 13. Wyjaśnij pojęcie kwalifikatora.
 14. Omów poniższe pojęcia i wyjaśnij relację pomiędzy nimi
  1. dziedziczenie,
  2. klasa konkretna,
  3. obiekt,
  4. klasa abstrakcyjna,
  5. uogólnienie,
  6. dyskryminator.
 15. Wyjaśnij pojęcie zależności i realizacji.
 16. Jaką rolę spełniają diagramy obiektów.