State machine diagram
Diagram maszyny stanowej
 1. Wskaż rodzaje systemów informatycznych, przy specyfikowaniu których diagramy maszyny stanowej są szczególnie użyteczne.
 2. Co rozumiemu pod pojęciem maszyny stanowej? Jak należy rozumieć jej dyskretne zachowanie?
 3. Wymień podstawowe kategorie pojęciowe diagramu maszyny stanowej.
 4. Co rozumiemy przez stan obiektu?
 5. Czym charakteryzuje się stan początkowy oraz stan końcowy?
 6. Jaką rolę pełni przejście w diagramach maszyny stanowej?
 7. Jaka jest rola sekcji stanów?
 8. Wymień rodzaje przejść.
 9. Wyjaśnij zależności pomiędzy kategoriami pojęciowymi:
  1. stan złożony,
  2. podstan,
  3. podmaszyna stanowa,
  4. obszar współbieżny,
  5. punkt wejścia, punkt wyjścia.
 10. Wymień pseudostany maszyny stanowej.
 11. Wymień rodzaje zdarzeń. Podaj ich przykłady dla wybranych dziedzin przedmiotowych.
 12. Wyjaśnij różnice zastosowania maszyn stanowych zachowania oraz protokołowych maszyn stanowych.
 13. Podaj przykład stanu zachowania oraz stanu protokołowego w kontekście wybranego systemu.