Programowanie obiektowe

Skrócony opis

Wymagania wstępne

Efekty kształcenia

Po zakończonym kursie student:

  1. w zakresie WIEDZY
  2. w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
  3. w zakresie KOMPETENCJI

Treści kształcenia

Metody i kryteria oceniania

Na ocenę ogólną z zajęć składa się:


Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca