Programowanie aplikacji internetowych
 1. 2016-02-21 Zajęcia 1, 2 (PF, zajęcia 1, 2)
  • Materiały
   • Przedstawienie zarysu materiału realizowanego na zajęciach.
   • Określenie celu pracy na najbliższy czas (aplikacja do zakupów.
   • Praca z programem Pencil i przygotowanie propozycji układów ekranu dla aplikacji.
  • Dodatkowe zasoby
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • W czym różnią się HTML, JavaScript, CSS i PHP? Jakie są obszary zastosowań dla każdego z nich?
   • Co możemy zrobić a czego nie korzystając z HTML, JavaScript, CSS i PHP?
 2. 2016-02-27 Zajęcia 3, 4 (PF, zajęcia 3, 4)
 3. 2016-03-06 Zajęcia 5, 6 (MG, zajęcia 1, 2)
  • Materiały
  • Dodatkowe zasoby
   • brak
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Znać pojęcia: modułu, dependency injection, filtr, dyryktywa wbudowana i własna, data binding, scope, expressions.
   • Znać wbudowane dyryktywy: ng-app, ng-controller, ng-repeat, ng-model, ng-show, ng-hide, ng-include, ng-submit.
   • Umieć napisać prosty modułu, dodać własny controler, stworzyć pole i funkcę.
   • Umieć napisać prosty formularz wraz z walidacją danych i obslugą po stronie controlera w pliku js.
 4. 2016-03-07 Zajęcia 7 (PF, zajęcia 5)
  • Materiały
  • Dodatkowe zasoby
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • jQuery: umieć napisać selektor.
   • jQuery: umieć wywołać akcję jako np. wynik kliknięcia na elemencie.
   • jQuery: umieć manipulować stylami, atrybutami przypisanymi do elementów.
 5. 2016-04-24 Zajęcia 8, 9, 10 (PF, zajęcia 6, 7, 8)
  • Materiały
  • Dodatkowe zasoby
   • REST - podejście pierwsze (działająca wersja). Prosta, uniwersalna, metoda wywoływania przez klienta akcji na serwerze. Zarówno akcja jak i argumenty zapisane pod określonymi parametrami (akcja jako action, argumenty jako arg_1, arg_2 itd.)
   • Wyrażenia regularne dla określonych ciągów znaków
   • REST - podejście drugie (działająca wersja). Prosta, uniwersalna, metoda wywoływania przez klienta akcji na serwerze. Zarówno akcja jak i argumenty zapisane w adresie URI przekazywanym jako parametr r (w przykładzie są tylko parametry).
   • REST - podejście drugie rozszerzone. Praca własna studentów: bazując na poprzednim przykładzie, stworzyć prostą aplikację pozwalającą na zapisanie czegoś w bazie danych, odczytanie, edycję i usunięcie. Informacje identyfikujące zasób oraz akcję powinny być zapisane w przekazywanym jako parametr r adresie URI. Ewentualne pozostałe argumenty powinny być przekazane jako parametry w ,,głównym'' adresie URI (tj. nie będącym przekazywanym jako parametr r).
   • Stosując konwencje 123/abc/456def gdzie
    
    123 - id zasobu
    abc - rodzaj zasobu, np. user, car
    456def - akcja
    					
    można w funkcji 3 dopisać prostą sekwencję swichy, które nam to rozwiążą
    					
    function function_3($args){
    	$response = array('function' => 'function_3',
    	         'args' => 3,
    					 'arg_1' => $args[1],
    					 'arg_2' => $args[2],
    					 'arg_3' => $args[3]);
    					 
    	$id = $args[1];
    	$object = $args[2];
    	$action = $args[3];	
    	
    	switch($action){
    		case "get":{
    			switch ($object){
    				case "user":{
    					getUser($id);	
    				}
    				case "car":{
    					getCar($id);
    				}
    			}			
    		}
    		case "delete":{
    			switch ($object){
    				case "user":{
    					deleteUser($id);	
    				}
    				case "car":{
    					deleteCar($id);
    				}
    			}
    		}
    	}
    					 			 
    	header('Content-Type: application/json');
    	echo json_encode($response);
    }
    
   • REST - podejście drugie rozszerzone jeszcze bardziej. Praca własna studentów: jak poprzednio, ale informacje identyfikujące zasób są zapisane w przekazywanym jako parametr r adresie URI. Informacje identyfikujące rodzaj akcji przekazywane są jako rodzaj żądania (GET, POST itd). Ewentualne pozostałe argumenty powinny być przekazane jako parametry w ,,głównym'' adresie URI (tj. nie będącym przekazywanym jako parametr r).
   • Mając informacje o rodzaju żądania za pomocą metody
    
    $method = $_SERVER["REQUEST_METHOD"];
    
    bez problemu modyfikujemy tablicę routingu do postaci
    
    $routes = array(
    								array("regexp" => "/^user\/(\d+)$/", "method" => "GET", "action" => "getUser"),
    								array("regexp" => "/^car\/(\d+)$/", "method" => "GET", "action" => "getCar"),
    								array("regexp" => "/^user\/(\d+)$/", "method" => "DELETE", "action" => "deleteUser"),
    								array("regexp" => "/^car$\/(\d+)/", "method" => "DELETE", "action" => "deleteCar"),
    								);
    
    					
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Umieć wyjaśnić czym jest i jak działa REST.
   • Umieć napisać wyrażene regularne, lub sprawdzić czy dany ciąg pasuje do określonego wyrażenia regularnego.
 6. 2016-05-08 Zajęcia 11, 12 (MG, zajęcia 3, 4)