Elementy przedsiębiorczościTest zaliczyły wszystkie osoby. W najbliższą środę oglądamy film.


 1. 2017-02-22
  • Wykład Ekonomia gospodarstwa domowego
   • Materiały
   • Praca domowa Znaleźć informacje na temat
    1. Ile osób mieszka w Polsce.
    2. Ile gospodarstw domowych.
    3. Jaki procent to gospodarstwa 1, 2, 3, 4, 5, więcej osoowe.
    4. Liczba osób pracujących na własny rachunek.
    5. Liczba osób pracujących w rolnictwie.
    6. Liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.
    7. Liczba osób czynnych zawodowo.
    8. Liczba bezrobotnych.
   • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • Scharakteryzuj podstawowe żródła dochodów gospodarstw domowych w Polsce.
    • W jakich orientacyjnie proporcjach przeznacza się różne dochody gospodarstw domowych na bieżące cele konsumpcyjne, ile i kto oszczędza z osiągniętego dochodu?
    • Kiedy pobieranie kredytu może być ekonomicznie uzasadnione.
    • Co możesz po­wie­dzieć o pro­por­cji lud­ności za­wo­do­wo czyn­nej do lud­no­ści za­wo­do­wo bier­nej w Pol­sce i ja­kie wy­ni­ka­ją stąd wnio­ski dla po­li­ty­ki so­cjal­nej państwa?
 2. 2017-02-28
  • Wykład Rodzaje przedsiębiorstw i instytucji występujących w Polsce
   • Materiały
   • Praca domowa Znaleźć informacje na temat
    1. Struktury przedsiębiorstw w Polsce w 2016 roku.
   • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • Wy­mień i scha­rak­te­ry­zuj pod­sta­wo­we ty­py przed­się­biorstw w Pol­sce.
    • Po­daj róż­ni­ce między spół­ką jaw­ną, spół­ką part­ner­ską i spół­ką ko­man­dy­to­wą.
    • Ja­kie są ce­chy wspól­ne i ja­kie są róż­ni­ce mię­dzy spół­ką z ogra­ni­czo­ną od­po­wie­dzial­no­ścią a spół­ką ak­cyj­ną?
    • Na czym po­le­ga od­dzie­le­nie funk­cji za­rzą­dza­nia od funk­cji wła­sno­ści w spół­ce ak­cyj­nej?
    • Co to jest ak­cja i czym się róż­ni ak­cja uprzy­wi­le­jo­wa­na od ak­cji zwy­kłej?
    • Co możesz po­wie­dzieć o ro­li i roz­wo­ju jed­no­oso­bo­wych firm w Pol­sce?
    • Co rozumiemy przez pojęcie innowacyjności?
    • Ja­kie są głów­ne ce­le in­no­wa­cyj­no­ści w przed­się­bior­stwie?
    • Czym różnią się fun­da­cje i sto­wa­rzy­sze­nia po­za­rzą­do­we od ty­powe­go przed­się­bior­stwa?
 3. 2017-03-08
  • Wykład Podstawy ekonomiczne podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie
   • Materiały
   • Praca domowa brak
   • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • Ja­ką ro­lę speł­nia amor­ty­za­cj­a w przed­siębior­stwie?
    • Czym różni się wol­na kon­ku­ren­cja od peł­ne­go mo­no­po­lu oraz od kon­ku­ren­cji oli­go­po­li­stycz­nej?
    • Ja­kie czyn­ni­ki leżą u podłoża zróżni­co­wa­nia płac w go­spo­dar­ce na­ro­do­wej?
    • Co na­zy­wa­my pro­giem ren­tow­no­ści przed­siębior­stwa?
    • Dla­cze­go po prze­kro­cze­niu dru­gie­go pro­gu ren­tow­ności przed­siębior­cy nie opła­ca się da­lej zwię­szać roz­mia­rów pro­duk­cji?
 4. 2017-03-15
  • Wykład Rynek -- czym jest i jak działa
   • Materiały
   • Praca domowa brak
   • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • Co to jest po­pyt i ja­kie czyn­ni­ki okre­śla­ją je­go wiel­kość?
    • Wy­ja­śnij za­leżno­ści między ce­ną i po­dażą to­wa­rów.
    • Wy­ja­śnij przy­czy­ny wy­stępo­wa­nia nad­wyżki i nie­do­bo­rów to­warów i w ja­ki spo­sób ce­na ryn­ko­wa pro­wa­dzi do sta­nu rów­no­wa­gi na ryn­ku.
    • Kie­dy mo­no­po­li­ście opła­ca się pod­wyższyć ce­nę swo­je­go to­wa­ru, a kie­dy ją ob­niżyć?
    • Na czym po­le­ga­ją ne­ga­tyw­ne skut­ki ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go usta­la­nia cen przez pań­stwo z po­mi­nięciem pra­wa po­py­tu i po­daży?
    • W ja­kich przy­pad­kach uza­sad­nio­ne mo­że być sto­so­wa­nie cen mak­sy­mal­nych i cen mi­ni­mal­nych?
 5. 2017-04-12
  • Wykład Rynek pracy w Polsce
   • Materiały
   • Praca domowa brak
   • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • Co jest ko­rzyst­niej­sze dla go­spo­dar­ki na­ro­do­wej i całe­go społeczeń­stwa: nad­mier­ne za­trud­nie­nie przy bra­ku bez­ro­bo­cia czy ra­cjo­nal­ne za­trud­nie­nie przy wy­stępo­wa­niu bez­ro­bo­cia?
    • W ja­ki spo­sób pań­stwo może zwal­czać bez­ro­bo­cie?
    • Ja­ki jest wpływ wy­kształ­ce­nia na roz­mia­ry bez­ro­bo­cia?
 6. 2017-04-19
  • Wykład Co zrobić z pieniędzmi, gdy nam trochę zostanie
   • Materiały
   • Praca domowa brak
   • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • Z jakich powodów oszczędzamy?
    • Dla­cze­go lo­ko­wa­nie oszczęd­ności w ob­li­ga­cje jest znacz­nie bezpiecz­niej­sze niż w ak­cje?