Projekt zespołowy
Informacje o przedmiocie w tym warunki zaliczenia

Skrócony opis

Wymagania wstępne

Brak

Efekty kształcenia

Po zakończonym kursie student:

  1. w zakresie WIEDZY
  2. w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
  3. w zakresie KOMPETENCJI

Treści kształcenia

Metody i kryteria oceniania

Na ocenę ogólną z zajęć składa się:

Na ocenę z wykładu składa się: Na ocenę z ćwiczeń składa się: Projekt pisemny sprawdza efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji (efekty: 1.1, 3.1).

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca