Warunki uzyskiwania zaliczeń

Jezyki rogramowania sztucznej inteligencji

Ostatnia zmiana: 2010-03-01

Ćwiczenia

 1. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie dwóch projektów (jeden z Jess i jeden z Drools).

Wykład

 1. Zaliczenie wykładu na podstawie średniej oceny z ćwiczeń i pisemnej części egzaminu.
 2. Egzamin pisemny objmuje materiał z Prologa, Lispa i Haskella.
 3. Zaliczenie wykładu na ocenę bardzo dobrą uzyskają dwie osoby, które będą autorami największej ilości zaakceptowanych poprawek, modyfikacji itp. do skryptu. Poprawki punktowane są w następujący sposób:
  • 1pkt: literówka, błąd ortograficzny, interpunkcyjny
  • 5pkt: poprawka/modyfikacja (istotna) istniejącego rozwiązania
  • 10pkt: nowe rozwiązanie zadania, zaproponowanie całkiem nowego zadania (wraz z rozwiązaniem)
  • Aktualna punktacja
   KtoPunkty
   Adam Domagalski5+3+10+1+10
   Maksymilian Grzybowski14
   Piotr Kaczmarski5
   Jarosław Nowicki5
   Marek Rogalski20

Sztuczne sieci neuronowe (dzienne)

Ostatnia zmiana: 2009-02-22

Ćwiczenia

 1. Podstawą do zaliczenia ćwiczeń jest sumaryczna ilość uzyskanych punktów. Punkty przyznawane są za:
  • projekty (programy): 8 po 2pkt i 5 po 1pkt, lacznie 21pkt
  • kolokwium (odbędzie się na 14 zajęciach): 10pkt
 2. Termin oddania każdego z projektów ustalany jest przez prowadzącego (zwykle 2 tygodnie).
 3. Za oddany w terminie projekt można uzyskać 1 lub 2 punkty (zależnie od stopnia trudności projektu).
 4. Oddanie projektu przed terminem nie powoduje przyznania dodatkowych punktów.
 5. Po upływie wyznaczonego terminu projekty nie są już przyjmowane. Od tej zasady są dwa wyjątki
  1. Uzasadniona i potwierdzona nieobecność na zajęciach.
  2. Projekt obowiązkowy.
 6. Projekty obowiązkowe, to projekty, które muszą być oddane. Za projekt obowiązkowy oddany po terminie przyznawane jest 0 pkt.
 7. Oddanie projektu to omówienie go na zajęciach.
 8. W przypadku nieobecności na zajęciach należy przesłać projekt mailem a następnie oddać na najbliższych możliwych zajęciach.
 9. Program może być napisany w dowolnie wybranym języku programowania. Zdecydowana większość programów możliwa jest do napisania tylko w trybie tekstowym, albo przy minimalnej znajomości grafiki.
 10. Skala ocen
  • 16-18 pkt: 3.0
  • 19-21 pkt: 3.5
  • 22-24 pkt: 4.0
  • 25-27 pkt: 4.5
  • 28-31 pkt: 5.0
 11. Projekty, punkty...
  Nazwa projektuPunktyWymagany
  Podział płaszczyzny1tak
  Rozpoznawanie liter1---
  XOR1tak
  Gra czołg2---
  Kompresja obrazu2---
  Aproksymacja krzywych2---
  Metoda LM dla zadania XOR2tak
  Sieć samoorganizująca1tak
  Kompresja obrazu (2)2---
  Sieć Hopfielda1tak
  Sieć Elmana (BP)2tak
  Sieć Elmana (LM)2---
  Sieć radialna2tak
 12. Projekty wymienione w poprzednim punkcie mają charakter poglądowy i mogą się zmienić. W takim przypadku będą zmienione na projekt równoważny jeśli chodzi o ilość punktów i wymagalność oraz możliwie zbliżony jeśli chodzi o zagadnienie.

Wykład

 1. Do egzaminu przystąpić mogą tylko osoby mające zaliczenie ćwiczeń, czyli ocenę >= 3 (dst).
 2. Egzamin z wykładu przeprowadzony będzie w formie pisemnej.
 3. Zgodnie z regulaminem studiów, każdemu przysługują dwa terminy: pierwszy i drugi (poprawkowy).
 4. Na końcową ocenę składa się średnia, której składnikami są: ocena z ćwiczeń oraz oceny uzyskane na pierwszym i ewentualnie drugim terminie wykładu.
 5. Nieuzasadnione niepodejście do egzaminu w wyznaczonym terminie traktowane jest jak ocena niedostateczna.
 6. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na pierwszym i/lub drugim terminie, bez względu na ocenę uzyskaną na ćwiczeniach, końcową oceną z danego terminu jest ocena niedostateczna.
 7. Na egzaminie obowiązuje cały materiał z wykładu ewentualnie rozszerzony o zadane wcześniej materiały dodatkowe. Materiały dodatkowe zostaną udostępnione przez prowadzącego.

Sztuczna inteligencja (dzienne)

Ostatnia zmiana: 2010-02-23

Ćwiczenia

 1. Podstawą do zaliczenia ćwiczeń jest sumaryczna ilość uzyskanych punktów. Punkty przyznawane są za:
  • projekty (programy): 13 po 1pkt, lacznie 13pkt
  • kolokwium (odbędzie się na 14 zajęciach): 5pkt
 2. Termin oddania każdego z projektów ustalany jest przez prowadzącego (zwykle 2 tygodnie).
 3. Za oddany w terminie projekt można uzyskać 1 punkt.
 4. Oddanie projektu przed terminem nie powoduje przyznania dodatkowych punktów.
 5. Po upływie wyznaczonego terminu projekty nie są już przyjmowane. Od tej zasady są dwa wyjątki
  1. Uzasadniona i potwierdzona nieobecność na zajęciach.
  2. Projekt obowiązkowy.
 6. Projekty obowiązkowe, to projekty, które muszą być oddane. Za projekt obowiązkowy oddany po terminie przyznawane jest 0 pkt.
 7. W trakcie semestru będzie 7 projektów obowiązkowych.
 8. Oddanie projektu to omówienie go na zajęciach.
 9. Oddawanie projektu ZAWSZE jest połączone z odpytaniem ze znajomści kodu. Dlatego NIE WOLNO niewiedzieć co się w kodzie dzieje. Nieznajomość kodu jest warunkiem wystarczającym do niezaliczenia projektu. Zasłanianie się niepamięcią (w stylu: ,,nie wiem do czego jest ta zmienna, gdyż dawno to pisałem'') również skutuje niezaliczeniem projektu. Generalna zasada brzmi: oddając projekt muszą Państwo wiedzieć co oddają.
 10. Kolokwium nie jest obowiązkowe.
 11. W przypadku nieobecności na zajęciach należy przesłać projekt mailem a następnie oddać na najbliższych możliwych zajęciach.
 12. Program może być napisany w dowolnie wybranym języku programowania. Zdecydowana większość programów możliwa jest do napisania tylko w trybie tekstowym, albo przy minimalnej znajomości grafiki.
 13. Skala ocen
  • 9-10 pkt: 3.0
  • 11-12 pkt: 3.5
  • 13-14 pkt: 4.0
  • 15-16 pkt: 4.5
  • 17-18 pkt: 5.0

Wykład

 1. Do egzaminu przystąpić mogą tylko osoby mające zaliczenie ćwiczeń, czyli ocenę >= 3 (dst).
 2. Egzamin z wykładu przeprowadzony będzie w formie pisemnej.
 3. Zgodnie z regulaminem studiów, każdemu przysługują dwa terminy: pierwszy i drugi (poprawkowy).
 4. Na końcową ocenę składa się średnia, której składnikami są: ocena z ćwiczeń oraz oceny uzyskane na pierwszym i ewentualnie drugim terminie wykładu.
 5. Nieuzasadnione niepodejście do egzaminu w wyznaczonym terminie traktowane jest jak ocena niedostateczna.
 6. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na pierwszym i/lub drugim terminie, bez względu na ocenę uzyskaną na ćwiczeniach, końcową oceną z danego terminu jest ocena niedostateczna.
 7. Na egzaminie obowiązuje cały materiał z wykładu ewentualnie rozszerzony o zadane wcześniej materiały dodatkowe. Materiały dodatkowe zostaną udostępnione przez prowadzącego.

Wstęp do informatyki

Ostatnia zmiana: 2008-09-30

Ćwiczenia (studia dzienne)

 1. Obowiązują dwa kolokwia. Pierwsze mniej więcej w połowie semestru, drugie na koniec.
 2. Na każde z kolokwiów obowiązuje materiał określony przez prowadzącego.
 3. Aby otrzymać ocenę zaliczającą ćwiczenia (>=3.0) należy zaliczyć oba kolokwia.
 4. W przypadku niezaliczenia kolokwium należy je poprawić jak najszybciej w dogodnym dla słuchacza, sensownym1, terminie.
 5. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (lub brak podejścia do poprawy, jeśli zachodzi taka konieczność), traktowana jest jako ocena niedostateczna.
 6. Wszelkiego rodzaju prośby w stylu: ,,ale mi brakuje tylko pół punkta do trzy plus'', będą oddalana w trybie natychmiastowym na wieczne nigdy.
 7. Zmiana oceny możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach (pomyłka sprawdzającego).
 8. Zasadniczy wpływ na ocenę ma też subiektywne odczucie aktywności i zaangażowania studenta. Osoby aktywnie biorące udział w zajęciach mogą w razie konieczności mieć podniesioną ocenę maksymalnie o 1 stopień. Zaznaczam, że jest to możliwość a nie obowiązek!!!
 9. Ocena zaokrąglana jest do najbliższej wielokrotności 0.5
 10. Osoby, które uzyskały pozytywną ocenę z kolokwium mogą próbować poprawić ją na wyższą ocenę pisząc poprawę. W takiej sytuacji pod uwagę będzie brana tylko jedna ocena - wyższa.
 11. Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią obliczaną według następującego wzoru.
  ocena=(k1+p1+k2+p2)/s
  
  gdzie:
  k1 - ocena z pierwszego kolokwium
  p1 - ocena z poprawy pierwszego kolokwium (jeśli poprawa była)
  k2 - ocena z drugiego kolokwium
  p2 - ocena z poprawy drugiego kolokwium (jeśli poprawa była)
  s - liczba określająca ilość pisanych kolokwiów/popraw
     czyli: 2, 3 lub 4
  
 12. W przypadku braku zaliczenia jednego kolokwium w zwykłym terminie i poprawkowym, można pisać jedno dodatkowe kolokwium poprawkowe. Wówczas ocenę oblicza się według następującego wzoru
  ocena=(k1+p1+k2+p2+p)/s
  
  gdzie:
  k1 - ocena z pierwszego kolokwium
  p1 - ocena z poprawy pierwszego kolokwium (jeśli poprawa była)
  k2 - ocena z drugiego kolokwium
  p2 - ocena z poprawy drugiego kolokwium (jeśli poprawa była)
  p - ocena z poprawy poprawy jednego z kolokwiów
  s - liczba określająca ilość pisanych kolokwiów/popraw
     czyli: 3, 4 lub 5
  
 13. W przypadku braku zaliczenia obu kolokwiów w zwykłym terminie i poprawkowym student otrzymuje ocenę niedostateczną z ćwiczeń.

Przykłady

Kolokwium IPoprawa IKolokwium IIPoprawa IIPoprawa jednego
kolokwium
ŚredniaOcena
3.0---4.0------(3.0+4.0)/2=3.53.5 (dst plus)
3.0---2.03.0---(3.0+2.0+3.0)/3=2.6663.0 (dst)2
3.0---2.02.03.0(3.0+2.0+2.0+3.0)/4=2.53.0 (dst)2
2.03.03.0------(2.0+3.0+3.0)/3=2.6663.0 (dst)2
2.03.02.03.0---(2.0+3.0+2.0+3.0)/4=2.53.0 (dst)2
2.03.02.02.03.0(2.0+3.0+2.0+2.0+3.0)/5=2.43.0 (dst)2
nb5.0nbnb5.0(2.0+5.0+2.0+2.0+5.0)/5=3.23.0 (dst)
2.05.02.0nb5.0(2.0+5.0+2.0+2.0+5.0)/5=3.23.0 (dst)
3.0---2.02.04.0(3.0+2.0+2.0+4.0)/4=2.753.0 (dst)2
3.0---2.02.05.0(3.0+2.0+2.0+5.0)/4=3.03.0 (dst)

Ćwiczenia (studia zaoczne)

 1. Obowiązuje jedno kolokwium, które odbędzie się w drugiej połowie semestru.
 2. Na kolokwium obowiązuje materiał określony przez prowadzącego.
 3. Oceną zaliczającą ćwiczenia jest ocena >=3.0.
 4. W przypadku niezaliczenia kolokwium zostanie wyznaczony termin poprawkowy.
 5. Każdemu przysługuje tylko jeden termin poprawkowy.
 6. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (lub brak podejścia do poprawy, jeśli zachodzi taka konieczność), traktowana jest jako ocena niedostateczna.
 7. Wszelkiego rodzaju prośby w stylu: ,,ale mi brakuje tylko pół punkta do trzy plus'', będą oddalana w trybie natychmiastowym na wieczne nigdy.
 8. Zmiana oceny możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach (pomyłka sprawdzającego).
 9. Zasadniczy wpływ na ocenę ma też subiektywne odczucie aktywności i zaangażowania studenta. Osoby aktywnie biorące udział w zajęciach mogą w razie konieczności mieć podniesioną ocenę maksymalnie o 1 stopień. Zaznaczam, że jest to możliwość a nie obowiązek!!!
 10. Ocena zaokrąglana jest do najbliższej wielokrotności 0.5
 11. Osoby, które uzyskały pozytywną ocenę z kolokwium mogą próbować poprawić ją na wyższą ocenę pisząc poprawę. W takiej sytuacji pod uwagę będzie brana tylko jedna ocena - wyższa.
 12. Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią obliczaną według następującego wzoru.
  ocena=(k+p)/s
  
  gdzie:
  k - ocena z kolokwium
  p - ocena z poprawy kolokwium (jeśli poprawa była)
  s - liczba określająca ilość pisanych kolokwiów/popraw
     czyli: 1 lub 2
  
 13. W przypadku braku zaliczenia kolokwium w zwykłym terminie i poprawkowym student otrzymuje ocenę niedostateczną z ćwiczeń.

Przykłady

KolokwiumPoprawaŚredniaOcena
2.02.02.02.0 (ndst)
2.04.03.03.0 (dst)
3.5---3.53.5 (dst plus)

Wykład (studia dzienne i zaoczne)

 1. Do egzaminu przystąpić mogą tylko osoby mające zaliczenie ćwiczeń, czyli ocenę >= 3 (dst).
 2. Egzamin z wykładu przeprowadzony będzie w formie pisemnej z ewentualnym dopytywaniem podczas oddawania prac.
 3. Zgodnie z regulaminem studiów, każdemu przysługują dwa terminy: pierwszy i drugi (poprawkowy).
 4. Na końcową ocenę składa się średnia, której składnikami są: średnia z ćwiczeń oraz oceny uzyskane na pierwszym i ewentualnie drugim terminie wykładu.
 5. Nieuzasadnione niepodejście do egzaminu w wyznaczonym terminie traktowane jest jak ocena niedostateczna.
 6. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na pierwszym i/lub drugim terminie, bez względu na ocenę uzyskaną na ćwiczeniach, końcową oceną z danego terminu jest ocena niedostateczna.
 7. Obowiązuje cały materiał z podręcznika oraz dodatkowe materiały z wykładu. Informacja o dodatkowych materiałach nie występujących w podręczniku a obowiązujących na egzaminie będzie podawana na bieżąco na podstronie poświęconej WDI.

Przypisy:

 1. Sensowne terminy:
  1. Kolokwium I można poprawiać najpóźniej dzień przed kolokwium II.
  2. Kolokwium II można poprawiać najpóźniej dzień przed I terminem egzaminu.
 2. Ze średniej wynika ocena 2.5 (ndst plus), ale ponieważ w efekcie student uzyskuje pozytywną ocenę z obu kolokwiów, więc w tym przypadku ocena podwyższana jest do 3.0 (dst).