Programowanie na platformę iOS, 1
Informacje o przedmiocie w tym warunki zaliczenia

Skrócony opis

Zajęcia (28h) składają się z trzech części:

 1. Wprowadzenie do języka Swift (8h) (zajęcia: 1-4)
 2. Sprawdzian umiejętności w zakresie języka Swift (2h) (zajęcia: 6)
 3. Podstawy tworzenia aplikacji na platformę iOS (14h) (zajęcia: 5, 7-12)
 4. Praca nad projektem zaliczeniowym (4h) (zajęcia: 13-14)

Wymagania wstępne

Umiejętność programownia w dowolnym imperatywnym języku (C/C++, Python, Pascal itp) oraz znajomość zasad tworzenia oprogramowania obiektowego.

Efekty kształcenia

Po zakończonym kursie student:

 1. w zakresie WIEDZY
  1. xxx
 2. w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
  1. xxx
  2. xxx
 3. w zakresie KOMPETENCJI
  1. xxx

Treści kształcenia

 1. Wprowadzenie do języka Swift (8h)
  1. Swift - podstawy.
  2. Swift - funkcje. Swift - klasy (podstawy).
  3. Swift - klasy (inicjalizacja, zagnieżdżanie, kontrola dostępu).
  4. Swift - klasy (błędy, protokoły, rozszerzenia, generyczność).
 2. Podstawy tworzenia aplikacji na platformę iOS (12h)

Metody i kryteria oceniania

Na ocenę ogólną z zajęć składa się:

Na ocenę z ćwiczeń składa się: Projekt sprawdza efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji (efekty: xxx).


Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca