macOS
programowanie aplikacji

Zajęcia

 1. Zajęcia 1 Gra w okręty w terminalu (część 1)
 2. Zajęcia 2 Gra w okręty w terminalu (część 2)
 3. Zajęcia 3 Gra w okręty w terminalu (część 3)
 4. Zajęcia 4 Gra w okręty w terminalu (część 4)
 5. Zajęcia 5 Gra w okręty - macOS (część 1)
  Tworzymy pierwszą aplikację okienkową na podstaiwe której będziemy dalej rozwijać grę. W tej wersji na ekranie powinny być widoczne dwa skalowalne obszary w których będą rysowane plansze oraz pole tekstowe w dolnej części przeznaczone na wyświetlanie komunikatów.
 6. Zajęcia 6 Grafika 2D
  Pozanajemy metody graficzne.
 7. Zajęcia 7 Gra w okręty - macOS (część 2)
  Pozanajemy metody graficzne, rysujemy planszę. Integrujemy aplikację z silnikiem gry (aplikacją terminalową).
 8. Zajęcia 8 Gra w okręty - macOS (część 3)
  Dodajemy obsługę myszki.
 9. Zajęcia 9 Gra w okręty - macOS (część 4)
  Tworzymy menu główne aplikacji i okno do rozpoczynania nowej gry.

Materiały - moje

Swift

 1. Swift 1 Swift - wprowadzenie
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Jak używać stałych i zmiennych (constants and variables)
   • Jak używać krotek (tuples)
   • Jak używać zmiennych opcjonalnych (optionals)
   • Jak używać konstrukcji sterujących przebiegiem wykonania programu (control flow)
   • Jak używać typu wyliczeniowego (enumerations)
   • Posługiwanie się podstawowymi kolekcjami: tablicami, zbiorami, słownikamio (collections: arrays, sets, dictionaries)
 2. Swift 2 Swift - funkcje. Swift - klasy (podstawy)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Sposoby zapisania funkcji
   • Posługiwanie się funkcją jako typem
   • Wykorzystanie funkcji zagnieżdżonych
   • Czym są i jak korzysta się z domknięć (closures)
   • Podstawowa składnia struktur i klas
   • Własności (properites: computed properties, lazy stored properties, property observers, type properties, setting a property with a closure or function)
   • Metody, metody modyfikujące (mutating methods)
   • Indeksy (subscripts)
   • Dziedziczenie (inheritance)
 3. swif 3 Swift - klasy (inicjalizacja, zagnieżdżanie, kontrola dostępu)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Podstawy inicjalizacji obiektów (basics of object initialization)
   • Inicjalizacja z parametrami (an initializer with parameters)
   • Inicjalizatory automatyczne (automatically provided initializers)
   • Inicjalizatory dedykowane(?) i użyteczne(?) (designated and convenience initializers)
   • Inicjalizatory zawodne (failable initializers)
   • Inicjalizatory wymagane (required initializers)
   • Deinicjalizatory (deinitializers)
   • ARC i rodzaje referencji
   • Opcjonalne wywoływanie w łańcuchu wywołań (optional chaining)
   • Rzutowanie typów (type casting)
   • Typy zagnieżdżone (nested types)
   • Kontrola dostępu (access control)
 4. Swift 4 Swift - klasy (błędy, protokoły, rozszerzenia, generyczność)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Sposoby obsługi błędow (error handling)
   • Sposby imlementacji i użycia protokołów (protocols)
   • Czym są i jak użyć rozszerzeń (extensions)
   • Generyczność w Swift (generics)

macOS

 1. macOS 1 macOS - pierwsza aplikacja, elementy interfejsu użytkownika
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Jak utworzyć prostą aplikację zawierającą elementy interfesu użytkownika takie jak np. przyciski, pola tekstowe itp
 2. macOS 2 macOS - podstawy grafiki 2D
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Umieć określić różnice pomiędzy AppKit a Core Graphics
   • Umieć wykorzystać elementarne funkcje w celu narysowania elementarnych obiektów graficznch
 3. macOS 3 macOS - menu główne aplikacji
  Tworzenie menu, alertów, prostych okien dialogowych
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Umieć utworzyć menu główne aplikacji i powiązać z akcje z jego elementami
 4. macOS 4 macOS - zapis danych do pliku
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Umieć wykorzystać UserDefaults to przechowywania prostych danych
   • Umieć wykorzystać NSString do zapisywania danych w postaci tekstowej
   • Umieć wykorzystać NSKeyedArchiver/NSKeyedUnarchiver oraz NSCoding do zapisu własnych obiektów
 5. macOS 5 macOS - programowanie współbieże

Materiały - moje

macOS - podstawy (ogólne)

 1. Xcode: Groups And Folder References
 2. macOS Development for Beginners: Part 1
 3. macOS Development for Beginners: Part 2
 4. macOS Development for Beginners: Part 3
 5. macOS View Controllers Tutorial
 6. macOS Controls Tutorial: Part 1/2
 7. macOS Controls Tutorial: Part 2/2

macOS - podstawy (tematyczne)

 1. NSAlert Tutorial

macOS - zaawansowane

 1. Cocoa Bindings on macOS