Zajęcia
Informacje o przebiegu zajęć

Wykład

Data Opis
2023-10-04 Wykład 1/6:
 • Materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Podstawowa składnia wyrażeń regularnych.
  • Czym jest normalizacja tekstu, w tym lematyzacja, stemming.
  • Czym jest token i po co są nam potrzebne tokeny.
  • Opisać działanie algorytmu BPE (byte-pair encoding).
  • Sposoby mierzenia podobieństwa ciągów znaków (edit distance).
2023-10-17 Wykład 2/6:
 • N-gram Language Models
  • N-Grams
  • Evaluating language models
  • Sampling sentences from a language model
  • Generalization and zeros
  • Smoothing
  • Backoff and interpolation
 • Materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Czym jest n-gram.
  • Wykorzystać bigam do przewidzenia kolejnego słowa.
  • Jak możemy oceniać wartość modelu jezykowego (wykorzystanie tzw. perplexity).
  • Generowanie tekstu na podstawie modelu językowego.
  • Problem generalizacji modelu i postępowania ze słowami nieobecnymi w zbiorze uczącym (generalization and zeros, smoothing, backoff, interpolation).
2023-11-07 Wykład 3/6:
 • Naive bayes and text classification
 • Materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Wyjaśnić czego dotyczy reguła Bayesa.
  • Wyjaśnić podstawowe założenia tzw. naiwnego Bayesa. Dlaczego przyjmujemy takie właśnie założenia?
  • Omów poszczzególne kroki nauki i wykorzystania modelu opartego o tzw. naiwnego Bayesa.
  • Wyjaśnij czym jest tzw. confusion matrix.
  • Co opisują pojęcia accuracy, precision i recall.
  • Na czym polega sprawdzian krzyżowy (cross-validation).
2023-11-21 Wykład 4/6:
 • Logistic regression
 • Materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Podać własności funkcji sigmoidalnej (logistycznej), argmax, softmax.
  • Wyjaśnić znaczenie pochodnej w poszukiwaniu minimum funkcji jednej i wielu zmiennych.
  • Wyjaśnić dlaczego posługiwanie się pochodną (gradientem) w procesie poszukiwania minimum może prowadzić do problemów.
  • Wyjaśnić dlaczego regresja logistyczna jest modelem dyskryminacyjnym; porównać to z modelami generatywnymi jak np. naiwny Bayes.
  • Opisać cztery komponeny składowe systemów uczenia maszynowego.
  • Czym jest tzw. loss function.
  • Wyjaśnij ideę tzw. multinomial logistic regression.

Laboratorium informatyczne

Data Opis
2023-10-06 Laboratorium informatyczne 1/14 (do wykładu 1): Regular Expressions, Text Normalization, Edit Distance (kontynuacja wykładu od sekcji "Words")
 • Materiały
  • Prezentacja z wykładu: Regular Expressions, Text Normalization, Edit Distance (od sekcji "Words").
  • Dynamic programming
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Patrz wykład 1/6
2023-10-13 Laboratorium informatyczne 2/14 (do wykładu 1): Konstruujemy "język wyrażeń logicznych" oraz "język regułowy"
2023-10-20 Laboratorium informatyczne 3/14 (do wykładu 2): Normalizujemy dokument i dzielimy go na określone n-gramy
 • Materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Umieć zbudować model języka oparty o n-gramy.
2023-10-27 Laboratorium informatyczne 4/14 (do wykładu 2): Implementujemy model n-gramowy
 • Materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Umieć zbudować model języka oparty o n-gramy.
2023-11-03 Laboratorium informatyczne 5/14 (do wykładu 2): Implementujemy model n-gramowy
 • Materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Umieć zbudować model języka oparty o n-gramy.
2023-11-10 Laboratorium informatyczne 6/14 (do wykładu 3): Implementujemy model oparty o tzw. naiwnego Bayesa.
 • Materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Umieć zbudować model języka oparty o tzw. naiwnego Bayesa.
2023-11-17 Laboratorium informatyczne 7/14 (do wykładu 3): Wykorzystujemy model oparty o tzw. naiwnego Bayesa -- kontynuujemy prace z poprzednich ćwiczeń.
 • Materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Umieć wykorzystać model języka oparty o tzw. naiwnego Bayesa.
2023-11-24 Laboratorium informatyczne 8/14: Normalizacja dokumentów. n-gramy. Tokens to numbers.
 • Materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Czym jest one-hot vector.
  • Czym jest bag of words.
  • Implementować one-hot vector.
2023-12-01 Laboratorium informatyczne 9/14: Tokens to numbers.
 • Materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Implementować bag of words.
  • Wykorzystać otrzymane wektory w reprezentacji bag of words jako miarę podobieństwa dokumentów. Opisać wady i zalety takiego podejścia.