Języki programowania I

p17.c Program wypełnia N elementową tablicę losowymi liczbami z przedziału 0-99 a następnie oblicza ich sumę oraz znajduje element maksymalny i minimalny.
p18.c Program wypełnia N elementową tablicę losowymi liczbami z przedziału 0-19 a następnie wykorzystuje funkcje do znajdywania wartości elementu maksymalnego, minimalneg oraz indeksów tych elementów.
p19.c Przekazywanie argumentów do programu za pomocą linii poleceń.

Praca domowa

Część 100% obowiązkowa

Proszę napisać prosty kalkulator, do którego argumenty i operator przekazywane są z linii poleceń.
Format wywołania programu
nazwaProgramu arg1 arg2 op
gdzie
 1. arg1, arg2 są liczbami rzeczywistymi
 2. op jest jednym z operatorów: *, /, +, -
Przykłady poprawnych wywołań:
 1. kalk.exe 123.4 12.4 +
 2. kalk.exe 12.0 10.0 -
Może przydać się Państwu funkcja atof zamieniająca napis na liczbę floata.
Moje rozwiązanie

Część obowiązkowa nie w 100%

Proszę napisać program, który przetwarza linia po lini plik będący kodem źródłowym programu napisanego w języku C/C++ w taki sposób aby można było tak przetworzony plik dołączyć do strony html-owej. Podczas tego przetwarzania:
 1. Zastępuje każdą spację sekwencją
   
 2. Zastępuje każdy enter sekwencją
  <br>
 3. Zastępuje każdy znak
  <
  sekwencją
  &lt;
 4. Zastępuje każdy znak
  >
  sekwencją
  &gt;
 5. Pogrubia wszystkie słowa kluczowe języka C/C++
 6. Napisy wypisuje na czerwono
Z tego ćwiczenia należy wykonać co najmniej 4 pierwsze punkty. Pozostałe w miarę zdolności. Dodam tylo, że im więcej tym lepiej.
Moje rozwiązanie