Wykład 1
Klasy - wprowadzenie

Trochę historii...

Wśród wielu odpowiedzi na pytanie o cel nauki jedna niewątpliwie jest właściwa: jak najdokładniejsze opisanie otaczającego nas świata. Podobnie sprawa wygląda z językami programowania. Ich rozwój był konsekwencją dążenia do coraz precyzyjniejszego i zgodnego z intuicją opisu rzeczywistości. Nie będziemy się tutaj w historię języków zagłębiać ale pokażemy pewne idee, które doprowadziły do postania dzisiejszych języków.

Programowanie liniowe

Główne cechy:

Programowanie strukturalne

Główne cechy:

Programowanie zorientowane obiektowo

Główne cechy:

Kilka terminów...

Dziedziczenie - przykładzik

 1. pojazd: 
  własności (dane): prędkość, położenie
  działania: Stój, PoruszajSię
  
 2. pojazdCzterokołowy: taki sam jak typ pojazd oraz dodatkowo
  własności: ilośćDobrychKół
  działania: SkręćWLewo, SkręćWPrawo
  
 3. wodnosamolot: taki sam jak typ pojazd oraz dodatkowo
  własności: szybkośćTonięcia
  działania: Startuj, Ląduj
  
 4. pojazdKosmiczny:
  własności: zapasPowietrza
  
 5. pojzadMarsjański: taki sam jak typ pojazdCzterokołowy oraz
           taki sam jak typ pojazdKosmiczny oraz
  własności: stanNaładowaniaAkumulatorów
  działania: RozłóżBaterieSłoneczne, ŁadujAkumulatory
  

Klasa - jak to napisać?

Definicja klasy


class nazwaKlasy
{
 //ciało klasy;
 //określa z czego składa się klasa
}
Listing 1.1

Składniki klasy


//Same pola:

class pojazd
{
public:
 coord polozenie;
 float predkosc;
};

//Pola + metody:

class pojazd
{
public:
 coord polozenie;
 float predkosc;
 int Stoj();
 int PoruszajSie();
};
Listing 1.2

Delkarowanie zmiennej typu zadeklarowanej klasy


pojazd mojSamochod;
pojazd rower;
pojazd szybowiecEli;
Listing 1.3
Powyżej mamy przykład trzech egzemplarzy obiektu typu pojazd. Każdy z nich ma swoje własne położenie i swoją własną prędkość. Jednak w pamięci występuje tylko po jednym egzemplarzu każdej z funkcji bez względu czy obiekt jest jeden czy więcej.

Odnoszenie do składników

Do zawartości klasy możemy odnieść się na trzy sposoby:

pojazd mojSamochod;
pojazd * wsk;
pojazd & superBolid = mojSamochod;

mojSamochod.predkosc = 60;
wsk =& mojSamochod;
wsk -> predkosc = 60;
superBolid.predkosc = 60;
Listing 1.4

Gdzie wpisać ciało funkcji?


class coord
{
public:
 float x;
 float y;
 float z;
 void SetX(float t) //ta funkcja jest inline
 {
  x=t;
 }
 void SetY(float t);
 void SetZ(float t);
 float GetX(void);
 float GetY(void);
 float GetZ(void);
};

...

//ta funkcja nie jest inline
float coord :: SetY(float t)
{
 y=t;
}

//ta funkcja jest inline
inline float coord :: SetZ(float t)
{
 z=t;
}

...
Listing 1.5

konstruktor i destruktor - po co?!

Przypatrzmy się poniższemu przykładowi

class coord
{
...
};

class pojzad
{
...
}

int main()
{
 pojazd mojSamochod;
 
 //nadanie wartości początkowych
 mojSamochod.predkosc = 60;
 mojSamochod.polozenie.SetX(127);
 mojSamochod.polozenie.SetY(50);
 mojSamochod.polozenie.SetZ(20);
 
 ...
}
Listing 1.6
Na pewną niedogodność natrafiamy w momencie nadawania wartości początkowych - wielokrotnie zmuszeni jesteśmy odwoływać się do pól i/lub metod klasy. O wiele wygodniej byłoby napisać

pojazd mojSamochod(60, 127, 50, 20);
Listing 1.7
Nie możemy nadać wartości początkowy bezpośrednio w klasie, gdyż wówczas wszystkie egzemplarze tej klasy miałyby takie same wartości początkowe a nie o to tutaj chodzi. Szczęśliwie problem ten pozwalają rozwiązać konstruktory. Zapis z listingu 1.7 będzie możliwy po wprowadzeniu poniższych zmian

class pojzad
{
public:
 coord polozenie;
 float predkosc;
 int Stoj();
 int PoruszajSie();
 pojazd(float v, float a1, float a2, float a3);
};

//konstruktor
pojazd :: pojazd(float v, float a1, float a2, float a3)
{
 predkosc = v;
 polozenie.SetX(a1);
 polozenie.SetY(a2);
 polozenie.SetZ(a3);
}
Listing 1.8
Skoro możemy coś skonstruować więc fajnie by było jeśli możnaby to zniszczyć :)) I tu pojawia się destruktor.

//destruktor
pojazd :: ~pojazd()
{
 printf("Uległem biodegradacji...\n");
}
Listing 1.9
Zapamiętajmy więc, że konstruktor i destruktor to specjalne funkcje składowe.

Pierwszy program


#include <stdio.h>

class first
{
public:
 int zmiennaTypuInt;
 void ChangeInt(int i);
 void Wypisz();
 first (int i);
 ~ first();
};

void first :: ChangeInt(int i)
{
 printf("Wywołanie metody ChangeInt() z argumentem o wartości %d;\n",i);
 printf("zmiana wartości z %d na %d\n",zmiennaTypuInt,i);
}

void first :: Wypisz()
{
 printf("Wywołanie funkcji Wypisz(); zmiennaTypInt=%d\n",zmiennaTypuInt);
}

first :: first(int i)
{
 printf("Wywołanie konstruktora z argumentem o wartosci %d\n",i);
 zmiennaTypuInt=i;
}

first :: ~first()
{
 printf("Wywołanie destruktora;\n");
 printf("zmienna %d kończy żywot\n", zmiennaTypiInt);
}

int main()
{
 first myClass(2);
 
 myClass.Wypisz();
 myClass.ChangeInt(7);
 myClass.Wypisz();
 return 0;
}
Listing 1.10