Sztuczna inteligencja
Informacje o przedmiocie w tym warunki zaliczenia

Skrócony opis

Omówienie podstawowych zagadnień i problemów sztucznej inteligencji. Słuchacz powinien posiąść umiejętność opisywania przestrzeni problemu wyrażonego w języku naturalnym przy pomocy stanów i operatorów. Znaczny nacisk położony jest także na umiejętności praktycznego wykorzystania omawianych metod do rozwiązania konkretnych problemów.

Wymagania wstępne

Brak

Efekty kształcenia

 1. w zakresie WIEDZY
  1. xxx
 2. w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
  1. xxx
  2. xxx
 3. w zakresie KOMPETENCJI
  1. xxx

Treści kształcenia

 1. Sztuczna inteligencja - definicje.
 2. Test Turinga.
 3. Silna i słaba sztuczna inteligencja (Chiński Pokój kontra Jasny Pokój)
 4. Wpływ wyboru sposobu reprezentacji problemu na jego rozwiązanie.
 5. Język jako narzędzie reprezentacji i wnioskowania: PROLOG - elementarne wprowadzenie do języków programowania w logice.
 6. Algorytmy przeszukiwania przestrzeni wszerz i w głąb.
 7. Algorytmy związane z poszukiwaniem ścieżki (best first search, hill climbing, means-ends analysis).
 8. Algorytmy typu mini-max.
 9. Rozwiązywanie problemów przeszukiwania z ograniczeniami za pomocą algorytmów z nawrotami.
 10. Drzewa decyzyjne.
 11. Proste sieci neuronowe.
 12. Idea algorytmu genetycznego.
 13. Logika rozmyta.

Metody i kryteria oceniania

Na ocenę ogólną z zajęć składa się:

Na ocenę z wykładu składa się: Na ocenę z ćwiczeń składa się: Egzamin pisemny sprawdza efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji (efekty: xxx).
Projekty sprawdzają efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji (efekty: xxx).


Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca